Sen o bydlení ve vlastních rukou

Hy­po­té­ka je váš ži­vot­ní ob­chod. Je to jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších fi­nanč­ních kroků, které kdy udě­lá­te. A právě proto je ne­smír­ně dů­le­ži­té, abys­te si byli jistí kaž­dým kro­kem – kaž­dič­kým de­tai­lem, který se vám při do­mlou­vá­ní hy­po­té­ky po­sta­ví do cesty. Pros­tě musí všech­no klap­nout.

Při­tom právě hy­po­té­ka stále patří k nej­kom­pli­ko­va­něj­ším fi­nan­čím pro­duk­tům. Vy­brat tu správ­nou banku se správ­ný­mi pod­mín­ka­mi a s klid­ným svě­do­mím se jí upsat na ně­ko­lik (mnoh­dy i) de­sí­tek let je takřka ne­mož­ný úkol.

Tedy jak pro koho.

Ur­či­tě ne pro mě – tedy člo­vě­ka, který se ve světě fi­nan­cí a úvěrů po­hy­bu­je již deset let a jed­ná­ní s ban­kov­ní­mi in­sti­tu­ce­mi je pro něj den­ním chle­bem. Jen díky svým mno­ha­le­tým zku­še­nos­tem a le­ti­tým kon­tak­tům můžu s kli­dem na duši říci, že do­ká­žu najít tu nej­vý­hod­něj­ší hy­po­té­ku kaž­dé­mu. To už ale tro­chu před­bí­há­me – pojď­me si to troš­ku ro­ze­brat.

Nejvýhodnější hypotéka

Sám pojem „nej­vý­hod­něj­ší hy­po­té­ka“ je ne­smír­ně in­di­vi­du­ál­ní. Co může být pro jed­no­ho per­fekt­ním ře­še­ním, totiž může pro dru­hé­ho zna­me­nat po­řád­né kom­pli­ka­ce. A ani zda­le­ka se teď ne­ba­ví­me jen o výši úro­ko­vé sazby. Mnoh­dy na­o­pak „nej­lev­něj­ší“ hy­po­té­ka ne­mu­sí zna­me­nat, že je také „nej­vý­hod­něj­ší“, pozor na to!

Často hrají mno­hem dů­le­ži­těj­ší roli zcela jiné uka­za­te­le. Na­pří­klad doba splá­ce­ní, snad­nost čer­pá­ní hy­po­té­ky, mož­nost čer­pá­ní peněz nad rámec a tak dále… Je toho spous­ta a in­di­vi­du­ál­ní pří­stup tu hraje na­pros­to klí­čo­vou roli. Z praxe mohu říci, že v 85 % osob­ních se­tká­ní od­chá­ze­jí kli­en­ti s „pusou do­ko­řán“ v údivu nad tím, jaké mož­nos­ti se právě pro je­jich po­řa­dav­ky na trhu na­chá­ze­jí.

Potřebuji pomoc finančního poradce?

Mnoho lidí si na po­čát­ku cesty za vlast­ním byd­le­ním klade otáz­ku, zda vy­ří­ze­ní hy­po­té­ky zvlá­dou sami, anebo po­tře­bu­jí pomoc fi­nanč­ní­ho po­rad­ce. Pak si zkus­te od­po­vě­dět tyto otáz­ky:

 • Máme oprav­du vý­bor­ný pře­hled o tom, jaké pod­mín­ky hy­po­ték právě teď jed­not­li­vé banky na­bí­ze­jí?
 • Umíme spe­ci­fi­ko­vat náš fi­nanč­ní plán tak, abychom měli jis­to­tu, že ani za pár let nám hy­po­té­ka ne­způ­so­bí fi­nanč­ní po­tí­že? A to ani v pří­pa­dě ne­o­če­ká­va­ných udá­los­tí (na­pří­klad eko­no­mic­ká rize, ztrá­ta za­měst­ná­ní, dlou­ho­do­bá nemoc atd.)?
 • A co zda­le­ka ne­smí­me opo­me­nout – Do­ká­žu si sám/sama vy­jed­nat u banky ty nej­lep­ší pod­mín­ky?

Ruku na srdce, kdo tímto obo­rem do­slo­va ne­ži­je, ten asi s čis­tým svě­do­mím mi­ni­mál­ně na ně­kte­ré z těch­to otá­zek ne­mů­že od­po­vě­dět klad­ně. Právě s mojí po­mo­cí to ale do­ká­že­te.

 • Mám ak­tu­ál­ní pře­hled o celém hy­po­teč­ním trhu ­od A do Z. To, co pla­tit­lo u jedné banky před půl rokem, už zda­le­ka ne­mu­sí pla­tit teď. Pod­mín­ky jed­not­li­vých bank se mění a je těžké být v ob­ra­ze. V mém pří­pa­dě je to sa­mo­zřej­mos­tí.
 • Hy­po­té­ku je po­tře­ba sjed­nat tak, aby pro váš budou život zna­me­na­la co nejmen­ší zátěž. Pro­be­re­me spo­leč­ně váš fi­nač­ní plán, abys­te vě­dě­li, s čím mu­sí­te do bu­douc­na po­čí­tat (např. ro­di­na, spo­ře­ní, atp.) a jak tyto kroky mohou ovliv­nit vaši fi­nanč­ní si­tu­a­ci. Na zá­kla­dě těch­to vý­hle­dů vy­mys­lí­me tu nej­vý­hod­něj­ší va­ri­an­tu hy­po­té­ky.
 • Jednu věc vám můžu říct s jis­to­tou: je­li­kož už jsem během své praxe sjed­nal u bank hy­po­teč­ní úvěry za stov­ky mi­li­o­nů Kč, zís­kám pro vás mno­hem vý­hod­něj­ší sazbu, než kdy­bys­te si to­tož­nou hy­po­té­ku brali u banky sami.

Delší doba splácení = bezpečná hypotéka

Když pře­mýš­lí­te o hy­po­té­ce, je po­tře­ba uva­žo­vat v dlou­ho­do­bých ho­ri­zon­tech. Hy­po­té­ka je zá­va­zek na pod­stat­nou část va­še­ho ži­vo­ta a je proto dů­le­ži­té se nad touto dobou za­myl­set s roz­va­hou. Je asi při­ro­ze­né, že spous­ta lidí chce mít svůj úvěr co nejdří­ve spla­ce­ný i za cenu vyš­ších mě­síč­ních splá­tek. To ale často není nej­chytřej­ší volba. Mno­hem bez­peč­něj­ší je delší doba splá­ce­ní, a to z pros­té­ho dů­vo­du: pe­ní­ze dlou­ho­do­bě ztrá­ce­jí na hod­no­tě, za­tím­co ne­mo­vi­tos­ti ros­tou. Navíc je v sou­čas­nos­ti stá­tem sta­no­ve­ná mož­nost mi­mo­řád­ných vkla­dů ve výši 25 % z výše úvě­ro­vé­ho rámce.

Americká hypotéka

V pří­pa­dě ame­ric­ké hy­po­té­ky (jinak na­zý­va­nou také jako ne­ú­če­lo­vá hy­po­té­ka) banka ne­zkou­má záměr, jakým způ­so­bem chce­te pe­ní­ze po­u­žít. Je tedy pouze na vás, jest­li pe­ní­ze vy­u­ži­je­te na nákup auta, chaty nebo če­ho­ko­liv ji­né­ho – banku to ne­za­jí­má. I v tomto pří­pa­dě ale platí, že za půjč­ku ru­čí­te ne­mo­vi­tos­tí (vět­ši­nou do výše hod­no­ty LTV 50–70 %). Navíc je tento úvěr opro­ti kla­sic­ké hy­po­té­ce draž­ší a mu­sí­te po­čí­tat s vyšší úro­ko­vou saz­bou a krat­ší dobou splat­nos­ti.

Co všechno musíte vědět, než si vezmete hypotéku?

Jak jsem již zmiňoval, hy­po­té­ka je velmi slo­ži­tý fi­nanč­ní pro­dukt, který se navíc stane vý­znam­nou sou­čás­tí va­šich ži­vo­tů na spous­tu dal­ších let. Než se proto roz­hod­ne­te vzít si hy­po­té­ku, měli byste se vy­znat v zá­klad­ních po­jmech a kri­té­ri­ích. Abys­te vše měli na jed­nom místě pře­hled­ně a vždy po ruce, mám pro vás svůj e-book. Co všech­no se v něm do­zví­te?

 • Co dělat, když chce­te ne­mo­vi­tost a ne­má­te ani ko­ru­nu?
 • Vý­stav­ba své­po­mo­cí: úspo­ra až 20 % opro­ti roz­počto­vým ná­kla­dům
 • Hy­po­té­ka se 100% fi­nan­co­vá­ním
 • Ame­ric­ká hy­po­té­ka, ne­ú­če­lo­vá hy­po­té­ka a doplňková část
 • Prav­da o sta­veb­ním spo­ře­ní
 • Slov­ník pojmů
 • A další té­ma­ta…

Plánujete hypotéku? Pojďme spočítat, na kolik vás vyjde

  Doba fixace:

  Plánujete hypotéku? Pojďme spočítat, na kolik vás vyjde

   Doba fixace: