tomas_20_b

0

Uzavřených hypoték (více než 600 mio Kč)

0
+

klientů

0
mio +

celkový objem peněz pod správou

0

let v oboru

„Úspěch je volba.”

Kdo jsem

Moje cesta ve financích začala v roce 2009 nabídkou spolupráce s Partners. Během prvních dvou let jsem se v tomto novém oboru vypracoval od nuly až na manažerskou pozici. A co víc, nalezl jsem povolání, které mi dává smysl. Práce dnes pro mě není jen zdrojem příjmu, je to nedílná součást mého života. Cítím se užitečný a neváhám svému poslání věnovat maximum úsilí. Jsem vděčný za to, že patřím k lidem, kteří svou prací žijí, baví je a naplňuje.

V současném okamžiku se svým týmem spravujeme finance více jak 2000 klientům. Díky našemu pracovnímu nasazení jsme se stali nejlepší VIP poradenskou kanceláří v celé České republice.

Co dělám

Finanční poradenství

Jak správ­ně hos­po­da­řit se svými fi­nan­ce­mi? Jak se při­pra­vit na to, co v ži­vo­tě při­jde či může při­jít? Kolik si od­klá­dat a kam? Po­sky­tu­ji názor na ře­še­ní ži­vot­ních po­třeb kli­en­tů v sou­vis­los­tech. Dů­le­ži­tá je pro mne od­bor­nost, etic­ký pří­stup a pře­de­vším osob­ní od­po­věd­nost ke své práci.

Hypoteční poradenství

Jaká spe­ci­fi­ka má fi­nan­co­vá­ní koupě bytu či vý­stav­by domu? Je v mé si­tu­a­ci úvěr správ­nou vol­bou a jak by měl být vy­so­ký? Po­sky­tu­ji od­bor­ný názor také v ob­las­ti hy­po­teč­ních úvěrů. Úro­ko­vá sazba není je­di­ný roz­ho­du­jí­cí pa­ra­me­tr. Dů­le­ži­tá je me­to­di­ka, po­plat­ky, a zejmé­na to, aby byl každý kli­ent schop­ný svůj úvěr bez­peč­ně spla­tit.

Investiční poradenství

Ne každý má k dis­po­zi­ci vhod­né ná­stro­je na sprá­vu ma­jet­ku svých kli­en­tů. A ne každý při­jí­má za svá do­po­ru­če­ní v ob­las­ti in­ves­to­vá­ní peněz od­po­věd­nost. Já ano. Do­ká­žu svým kli­en­tům po­ra­dit, jak pe­ní­ze zhod­no­tit efek­tiv­ně a při­tom bez­peč­ně.

Pojištění

Co je dů­le­ži­těj­ší?
Po­jis­tit své zdra­ví a nebo upřed­nost­nit po­jiš­tě­ní ma­jet­ku, jako je byt, auto…
Pod­po­jiš­tě­ní? Po­jiš­tě­ní od­po­věd­nos­ti? Asi­s­tenč­ní služ­by? Po­jiš­tě­ní drob­ných úrazů?
Nebo spíše in­va­li­di­ta a zá­važ­ná one­moc­ně­ní? Na tyto otáz­ky hle­dá­me s kli­en­ty každý den od­po­vě­di.

Nezávislost

Fi­nanč­ní plány pro své kli­en­ty vy­tvá­řím a dlou­ho­do­bě udr­žu­ji ak­tu­ál­ní s vy­u­ži­tím nej­kva­lit­něj­ších fi­nanč­ních pro­duk­tů na­příč celým fi­nanč­ním trhem. Ne­pra­cu­ji pro kon­krét­ní banku, po­jiš­ťov­nu či in­ves­tič­ní spo­leč­nost. Za­stu­pu­ji kli­en­ty a spo­leč­ně re­a­li­zu­je­me a chrá­ní­me je­jich sny.

Člen VIP Hypoclubu

Pa­t­řím mezi 30 nej­lep­ších po­rad­ců v ob­las­ti hy­po­teč­ních úvěrů a k denšní­mu dni jsem již re­a­li­zo­val více jak 300 hy­po­teč­ních úvěrů.

Člen Professionals Clubu

Pa­t­řím mezi TOP 3 po­rad­ce pro­fes­si­o­nal clubu dle cel­ko­vé­ho ob­ra­tu na­příč Part­ners. K dneš­ní­mu dni se sta­rám o fi­nan­ce více jak 900 kli­en­tům.

EFA

Po­rad­ci po­sky­tu­jí nej­vyš­ší kva­li­tu fi­nanč­ní­ho plá­no­vá­ní a po­ra­den­ství podle ev­rop­ských stan­dar­dů. Ne­díl­nou sou­čás­tí ti­tu­lu EFA/EFP je ne­u­stá­lé vzdě­lá­vá­ní a důraz na etiku čin­nos­ti po­rad­ce!

Člen sdružení EFPA

Jsem čle­nem sdrů­že­ní špič­ko­vých po­rad­ců EFPA. EFPA ČR sdru­žu­je špič­ko­vé po­rad­ce na čes­kém trhu, za­jiš­ťu­je je­jich další vzed­lá­vá­ní a roz­voj, udr­žu­je etic­ký kodex. Odkaz na strán­ky EFPA.

Můj tým

tomas_kresl

Tomáš Kresl

majitel VIP CO

marek_hajek

Marek Hájek

asistent

johana_jindrova

Johana Jindrová

pojišťovací specialistka

lukas_kvapil

Lukáš Kvapil

servisní poradce

Certifikáty

POJIŠTĚNÍ

Odborná způsobilost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele.

EFA

European Financial Advisor

Je prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství.

Patřím mezi 300 držielů titulu EFA v ČR.

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Série vzdělávacích odborných seminářů úvěrového školení.

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Série vzdělávacích odborných seminářů.

investičního poradenství.

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování IP-KI.

PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Zkouška odborné způsobilosti v oblasti doplňkového penzijního spoření.

Moje zkušenosti

Během více než devíti let spolupráce s Partners jsem již dokázal pomoci bezmála devíti stům klientů najít řešení jejich financí. Mojí rolí je hledat cesty k dosažení jejich životních cílů a zvyšovat jim finanční gramotnost. Mými klienty jsou mladí lidé na začátku pracovní kariéry, kteří mají ambiciózní sny, rodiny s malými i odrostlejšími dětmi, kteří chtějí bydlet ve svém, ale třeba i ti, kdo nechtějí svůj osud vkládat do rukou jiných a chtějí se sami připravit na situace, které mohou zásadně ovlivnit jejich život.

S KÝM JSEM SPOLUPRACOVAL

T. G. Masaryka 165/2a
568 02 Svitavy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Kde se potkáme

kancelar